រាជរដ្ឋាភិបាល ស្នើរដ្ឋសភា​ផ្លាស់ប្ដូរ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្នុង​ក្រសួង​ចំនួន​៥​និង​តែងតាំង ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​៥​រូប

រាជរដ្ឋាភិបាល ស្នើរដ្ឋសភា​ផ្លាស់ប្ដូរ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្នុង​ក្រសួង​ចំនួន​៥​និង​តែងតាំង ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​៥​រូប ។ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទាំង​៥​ដែល​ត្រូវ​ស្នើរ​សុំ​ដូរ​នោះ​មាន​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​យុតិធម៌​ផងដែរ ។​