អាជ្ញាធរជួយចាក់សរសរថ្មទ្រអាគារសិក្សាដែនៅតំបន់ទន្លេ អោយងើបផុតពីទឹក

អាជ្ញាធរជួយចាក់សរសរថ្មទ្រអាគារសិក្សាដែនៅតំបន់ទន្លេ អោយងើបផុតពីទឹក
អត្ថបទ និងកាត់ត ដោយ ៖លោក ភី សុខ
រាយការណរណ៍ដោយ ៖ លោក សុខ វីរ៉ា