វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី​គម្រោង ការលេីកកម្ពស់​ជីវ​ភាព​រស់នៅ របស់​អា​ជីករ តាមរយៈ ការប្រេីប្រាស់ កម្មវិធី​«Go Digital ASEAN»

​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ មាន​គោលបំណង កសាង​សមត្ថភាព​ដល់​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ទាក់ទង​ការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា និង Internet ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ចំនេះដឹង បន្ត ដល់​អាជីវក ក្នុង​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច និង មធ្យម​។​ ​ធ្វើឡើង​នៅ​សាលាក្រុង​បាត់ដំបង ថ្ងៃទី 07 និង 08 កក្កដា ឆ្នាំ 2020​។​