រឿងខ្លី៖ បុរសអ្នកកាប់អុស

កាលពី​ព្រេងនាយ​មាន​អ្នក​កាប់​អុស​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​ម្នាក់​ បាន​សុំ​ការងារ​នៅកន្លែង​លក់​ឈើ​មួយ​កន្លែង​ ហើយ​គាត់​ក៏​ទទួល​បានការ​ងារ​នោះ។ ប្រាក់ខែ​ដែល​បុរស​អ្នក​កាប់​អុស​នោះ​ទទួល​បាន​ គឺ​សម​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​។ ដោយសារតែ​ហេតុ​នោះ​ហើយ​ទើបបាន​ជា​អ្នក​កាប់​អុស​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ធ្វើ​វា​ឱ្យ​បាន​ល្អ​។

70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
—————————————————
Video : 70s News
Youtube : https://youtu.be/qGwS5tgK2es
Cr : ismilemaz
សម្របសម្រួល : Evan HANG