ការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (12-01-2022)
@ Call in: 010 46 2006 / 088 8 46 2006