មានអ្នករងបួសជាង ២០០ នាក់ ដោយសាររថភ្លើងក្រោមដីបុកគ្នានៅក្បែរស្ថានីយ៍ KLCC

មានអ្នករងបួសជាង ២០០ នាក់ ដោយសាររថភ្លើងក្រោមដីបុកគ្នានៅក្បែរស្ថានីយ៍ KLCC
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/zFSMExr826U
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNN
👉ប្រភព Video៖ The Star , South China Morning Post , CGTN ,
Sharjah24 News
(26.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews