ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា និង ដំណើរការផ្ទេរប័ណ្ឌកម្មសិទ្ធយានយន្

@ ប្រធានបទ« ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា និង ដំណើរការផ្ទេរប័ណ្ឌកម្មសិទ្ធយានយន្ត »
——————–
 
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ—-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (27-07-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006