ថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងទ័ពនៃយុទ្ធភូមិភាគទី៥ ចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម លើកទី២

ថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងទ័ពនៃយុទ្ធភូមិភាគទី៥ ចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម លើកទី២