ជាប់គុកពីរហើយមិនរាង ប៉ុនប៉ងលួចទៀត ត្រូវជាប់ខ្នោះជាថ្មី

ជាប់គុកពីរហើយមិនរាង ប៉ុនប៉ងលួចទៀត ត្រូវជាប់ខ្នោះជាថ្មី

អត្ថបទ និង កាត់ត : លោក ភី សុខ
ពិធីករដោយ : កញ្ញា រិន ម៉ារីយ៉ាន