ធ្ងន់ធ្ងរហើយ! មីយ៉ាន់ម៉ា រកឃើញកូវីដបំប្លែងខ្លួន ២ ប្រភេទ ខណៈប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពកំពុងរងគ្រោះ ដោយសាររដ្ឋប្រហារ

ធ្ងន់ធ្ងរហើយ! មីយ៉ាន់ម៉ា រកឃើញកូវីដបំប្លែងខ្លួន ២ ប្រភេទ ខណៈប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពកំពុងរងគ្រោះ ដោយសាររដ្ឋប្រហារ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/w6TBKjQSzSc
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ NHK
👉ប្រភព Video៖ CNA , DW News , AFP News Agency , Al Jazeera English , Ruptly , Arirang News , CGTN
(17.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews