ព្យុះទីហ្វុង Vamco ផ្តាច់ជីវិតប្រជាជនហ្វីលីពីន ១១នាក់ និងបង្កគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់នៅម៉ានីល

ព្យុះទីហ្វុង Vamco ផ្តាច់ជីវិតប្រជាជនហ្វីលីពីន ១១នាក់ និងបង្កគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់នៅម៉ានីល


📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/ITbJtwhTYkM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNA
👉ប្រភព Video ៖ CNA , Guardian News , Rappler , El Espectador , Honna Star
(13.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី