កុមារា អាយុ៧ឆ្នាំ របស់ប្រទេស អ៊ូហ្គង់ដា មានចំណេះដឹងផ្នែកយន្ដហោះនិងជំនាញហោះហើរ

📍កុមារា អាយុ៧ឆ្នាំ របស់ប្រទេស អ៊ូហ្គង់ដា មានចំណេះដឹងផ្នែកយន្ដហោះនិងជំនាញហោះហើរ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/uY1x5PUi_AE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuter
👉ប្រភព Video៖ Reuter , The Star , WION ,
(14.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere