ប្រមុខ UN ជំរុញរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាឱ្យដោះលែងលោកស្រី ស៊ូជី ជាបន្ទាន់

ប្រមុខ UN ជំរុញរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាឱ្យដោះលែងលោកស្រី ស៊ូជី ជាបន្ទាន់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/92Z5orhiSoE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ reuters
👉ប្រភព Video៖ CNA, WELT , Inside Edition , Ruptly , South China Morning Post
(05.07.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews