អាមេរិក និង អង់គ្លេសស្នើប្រទេស G7 រួមគ្នាដើម្បីតទល់ការគំរាមរបស់ ចិន និង រុស្ស៊ី

អាមេរិក និង អង់គ្លេសស្នើប្រទេស G7 រួមគ្នាដើម្បីតទល់ការគំរាមរបស់ ចិន និង រុស្ស៊ី
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/jIWaC1kL_cM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ theguardian
👉ប្រភព Video៖ Ruptly , WION , The Sun , Military Forces XXI Century
(05.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews

https://fb.watch/5ingObumTb/