បទវិភាគអន្តរជាតិ៖ បើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចធ្វើសង្រ្គាមជាមួយចិន, តើនរណាជាអ្នកឈ្នះ?

បទវិភាគអន្តរជាតិ៖ បើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចធ្វើសង្រ្គាមជាមួយចិន, តើនរណាជាអ្នកឈ្នះ?
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/vLj5uPd5Y9c
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Bloomberg
👉ប្រភព Video៖ Task & Purpose: 1st Squad , PBS NewsHour , Censored News Now
(01.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews