ក្រសួងការពារជាតិអាម៉េរិកមិនបញ្ជាក់អំពីកងកម្លាំងពិសេសអាមេរិកនៅកោះតៃវ៉ាន់

ក្រសួងការពារជាតិអាម៉េរិកមិនបញ្ជាក់អំពីកងកម្លាំងពិសេសអាមេរិកនៅកោះតៃវ៉ាន់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/TQoLdIz_2pU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuter , VOA
👉ប្រភព Video៖ 民視英語新聞 Formosa TV English News , WION , CRUX , America Military News
(12.10.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews