តើយើងនឹងដឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០នៅពេលណា?

តើយើងនឹងដឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០នៅពេលណា?


📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/xj8QFEy2eJY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ independent
👉ប្រភព Video ៖ USA TODAY
(05.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី