អាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ បារាំង និងអង់គ្លេស បញ្ចេញសម្ភារសុខាភិបាលទៅជួយឥណ្ឌា

អាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ បារាំង និងអង់គ្លេស បញ្ចេញសម្ភារសុខាភិបាលទៅជួយឥណ្ឌា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/NCodRnmsGDE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ DW
👉ប្រភព Video៖ DW News , Hindustan Times , IndianExpressOnline , WION , ANC 24/7 , CRUX
(26.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews

💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews