អាមេរិក ចេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន

អាមេរិក ចេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
———————–US issues conditions


📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/LZtktexjSFg
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ aljazeera
👉ប្រភព Video៖ Al Jazeera English , Yahoo Finance , Global News , NBC News , KPBS , CNN
(19.08.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews