ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ ដូណាល់ ត្រាំ​ជំរុញកោះ​តៃវ៉ាន់​ឱ្យពង្រឹង​កម្លាំង​ការពារខ្លួន​ប្រឆាំង​ការវាយ​ប្រហារ​របស់ចិន


ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ ដូណាល់ ត្រាំ​ជំរុញកោះ​តៃវ៉ាន់​ឱ្យពង្រឹង​កម្លាំង​ការពារខ្លួន​ប្រឆាំង​ការវាយ​ប្រហារ​របស់ចិន

ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ ដូណាល់ ត្រាំ​ជំរុញកោះ​តៃវ៉ាន់​ឱ្យពង្រឹង​កម្លាំង​ការពារខ្លួន​ប្រឆាំង​ការវាយ​ប្រហារ​របស់ចិន
—————–
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/c2Ot52u-_YU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ dailymail
👉ប្រភព Video ៖ DW News, Global News
(17-10-2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី