អ្នកស្រុកប្រទេសហ្វាំងឡង់ ប្រើតែស្បែកជើងស្គីទឹកកក បង្កើតគំនូរបានយ៉ាងស្អាត នៅលើទីលានវាយកូនគោលមួយ

អ្នកស្រុកប្រទេសហ្វាំងឡង់ ប្រើតែស្បែកជើងស្គីទឹកកក បង្កើតគំនូរបានយ៉ាងស្អាត នៅលើទីលានវាយកូនគោលមួយ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/L_qv6Q5ETy8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video ៖ WION , Jari Haarala , AFP News Agency
(15.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere