ចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមអាទិភាពមុន

#ចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមអាទិភាពមុន…

Cr : នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC