អតីតយុទ្ធជនខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានផ្ទះ៨ខ្នង បន្ថែមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ខណៈជាង៧០ខ្នងទៀតកំពុងបន្តសាងសង់

អតីតយុទ្ធជនខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានផ្ទះ៨ខ្នង បន្ថែមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ខណៈជាង៧០ខ្នងទៀតកំពុងបន្តសាងសង់

អត្ថបទ និង កាត់ត លោក ភី សុខ
រាយការន៍ លោក ឈឿង ថៃកឿ