វៀតណាមសម្លាប់មាន់ចោលជាង១សែនក្បាលដោយសារផ្តាសាយបក្សី

វៀតណាមសម្លាប់មាន់ចោលជាង១សែនក្បាលដោយសារផ្តាសាយបក្សី
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/_v6-hIHE6ko
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ thanhphohaiphong
👉ប្រភព Video ៖ KÊNH VTC14 , KÊNH VTC16 , Truyền hình Pháp Luật Việt Nam
(16.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere