ប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ភូមិឃុំ មានសុវត្ថិភាព ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ភូមិឃុំ មានសុវត្ថិភាព ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង »
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (11-05-2023)
@ Call in: 010 46 2006 / 088 8 46 2006