ទប់ស្កាត់ការរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

ទប់ស្កាត់ការរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈក្នុងក្រុងបាត់ដំបង