ស្នងការនគបាលខេត្តបាត់ដំបងម្រេចផ្អាកការងារបណ្តោះអាសន្ន មេបញ្ជាការនគបាលវរព្រំដែនគោក ៨២៣ បន្ទាប់ពីរងពាក្យបណ្តឹង ថាបានប្រើហឹង្សាលើកូនចៅ

ស្នងការនគបាលខេត្តបាត់ដំបងម្រេចផ្អាកការងារបណ្តោះអាសន្ន មេបញ្ជាការនគបាលវរព្រំដែនគោក ៨២៣ បន្ទាប់ពីរងពាក្យបណ្តឹង ថាបានប្រើហឹង្សាលើកូនចៅ

https://fb.watch/5W-TeZzfMg/