ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ចេញពីសប្បិកម្ម និង រោងចក្រនានា

@ ប្រធានបទ« ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ចេញពីសប្បិកម្ម និង រោងចក្រនានា »
@ វេលាម៉ោងៈ ១១h – ១២h ថ្ងៃត្រង់ (១១-០៦-២០២៤)
@ Call in: ០១០ ៤៦ ២០០៦ / ០៨៨ ៨៤៦ ២០០៦