សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលឥទ្ធិពលពី ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប( Itertropics) Convergenve Zom(ITCZ) អូសបន្លាយកាត់លើ ពាក់កណ្ដាលអាងមេគង្គ ថៃ ឡាវ ជាមួយនឹង ខ្យល់មូសុង និរតី ខ្សោយ។
ស្ថានភាពបែបនេះអាចធ្វើឲ្យះ

ន់ទំនាបកណ្ដាល

សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា មានពី២២-២៦ អង្សាសេ សីតុណ្ហភាព អតិបរមាមានពី ៣២-៣៣ អង្សាសេ។ នៅរាជធានី និងបណ្ដាខេត្តនានា អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិត ពីតិចទៅបង្គួរ។
– ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង rain of area ៥០-៦០%។

 

២៖ តំបន់ខ្ពង់រាប
សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា មានពី ២២-២៤ អង្សាសេ សីតុណ្ហភាព អតិបរមាមាន ពី៣១-៣៣ អង្សាសេ នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា និងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិត ពីតិចទៅបង្គួរ។
– ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង rain of area ៦០-៧០%

៣៖ តំបន់មាត់សមុទ្រ
សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា មានពី ២៤-២៦ អង្សាសេ សីតុណ្ហភាព អតិបរមា មានពី ៣០-៣២ អង្សាសេ នៅតាម បណ្ដាខេត្តនានា និងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយ ទៅមធ្យម។
– ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង rain of atea ៥០-៦០%។
នៅលើផ្ទៃសមុទ្រ នឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់ និងរលកសមុទ្រមធ្យម។
អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូន មកនេះ សូមសាធារណជន ទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន៕
ការផ្សាយរបស់ក្រសួង ធនធានទឹក និងឧតុនិយម ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ គីឡូមកនេះ