តើរដ្ឋបាលសង្កាត់បានបំពេញការងារអ្វីខ្លះ?ហើយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាល សង្កាត់ដែរទេ?

តើរដ្ឋបាលសង្កាត់បានបំពេញការងារអ្វីខ្លះ?ហើយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាល សង្កាត់ដែរទេ?

What has the Sangkat administration done for citizens? And do people participate in the development activities of the Sangkat administration?


If you want to know more, please click the link below:

#កញ្ចប់ព័ត៌មានឃុំសង្កាត់ #I4C #ISACCAMBODIA