មិនថាយើងក្មេង ឬចាស់ និងមានសុខភាពយ៉ាងណានោះទេ

មិនថាយើងក្មេង ឬចាស់ និងមានសុខភាពយ៉ាងណានោះទេ ទង្វើរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃបាន។
ដូច្នេះ យើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវវិធានការសុវត្ថិភាព ដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ១៩។
No matter our age and physical wellbeing, our actions can have severe consequences on the lives of others.
We must always follow #COVID19 safety measures.
Via UNICEF India


—————————————
Cr : UNICEF Cambodia