សេចក្តីប្រកាសផ្តល់ព័ត៌មាន រួមគ្នារវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខាភាពពិភពលោក WHO ស្តីពីស្ថានភាពចម្លង ជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ន

សេចក្តីប្រកាសផ្តល់ព័ត៌មាន រួមគ្នារវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខាភាពពិភពលោក WHO ស្តីពីស្ថានភាពចម្លង ជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ន