កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ! មនុស្សស្លាប់ ៣៨នាក់ នៅមីយ៉ាន់ម៉ា

កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ! មនុស្សស្លាប់ ៣៨នាក់ នៅមីយ៉ាន់ម៉ា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/2tDDzOEpMYU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video ៖ Arirang News , BBC News , Al Jazeera English , KiniTV , Global News
(04.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere