ការរៀបចំ និង ប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖