ជម្រុញការដាំដុះបន្លែ គ្មានជាតិគីមី ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖