ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស ពិធីប្រគល់-ទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស ពិធីប្រគល់-ទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពីរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជននៃចក្រភពអង់គ្លេស ជូនរាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩
ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។