វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងអំឡុងពេលផ្អាកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ

សូមលោកអ្នកស្ដាប់នូវកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖