សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន០៥នាក់ ជាពលករវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន០៥នាក់ ជាពលករវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១