៣ថ្ងៃ ដើមសប្តាហ៍នេះ អាជ្ញាធរមោងឬស្សី អនុញ្ញាតិអោយពលករជិត ១០០នាក់ត្រឡប់

៣ថ្ងៃ ដើមសប្តាហ៍នេះ អាជ្ញាធរមោងឬស្សី អនុញ្ញាតិអោយពលករជិត ១០០នាក់ត្រឡប់ ទៅផ្ទះវិញក្រោយពីបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃ ខណៈរកឃើញពលករ៥នាក់ចូលមកថ្មីមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ បន្ថែម

https://fb.watch/5UjDOVVB49/

អត្ថបទ លោក​ភី សុខ
កាត់ត លោក រ៉ សាលី
រាយការណ៍ កញ្ញា ម៉ន ឆវ័ន្ត