ស្លាប់១១ នាក់ របួស ៩៨ នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងនៅអេហ្ស៊ីប

ស្លាប់១១ នាក់ របួស ៩៨ នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងនៅអេហ្ស៊ីប