ខេត្តបាត់ដំបងបន្តរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១២នាក់បន្ថែម

ខេត្តបាត់ដំបងបន្តរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១២នាក់បន្ថែម

https://fb.watch/5TgdR-4TPk/