រកឃើញអ្នកស្លាប់១៤នាក់ហើយ ក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នៅ ឥណ្ឌា

រកឃើញអ្នកស្លាប់១៤នាក់ហើយ ក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នៅ ឥណ្ឌា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/BgshFJskojs
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video ៖ The sun
(08.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere