ធ្លាក់យន្តហោះយោធានៅហ្វីលីពីន៖ ស្លាប់ ១៧នាក់ និង របួស៤០នាក់

ធ្លាក់យន្តហោះយោធានៅហ្វីលីពីន៖ ស្លាប់ ១៧នាក់ និង របួស៤០នាក់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/pn8w13GbO3U
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ bangkokpost
👉ប្រភព Video៖ Indian Aviation Jobs , On Demand News
(05.07.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews