មនុស្ស ២០ នាក់បានស្លាប់ និង ៧០ នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ក្រឡាប់រថភ្លើង

មនុស្ស ២០ នាក់បានស្លាប់ និង ៧០ នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ក្រឡាប់រថភ្លើង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
ទស្សនាវីដេអូ  https://fb.watch/5jJDAc8g-r/

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/q7f_YahI_9c
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Big News Network
👉ប្រភព Video៖ 9 News Australia , Ruptly , Reuters , Star News , Inside Edition , On Demand News
(06.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews