អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំគ្រែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន២០០គ្រែបន្ថែមទៀតរួចជាស្រេច

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំគ្រែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន២០០គ្រែបន្ថែមទៀតរួចជាស្រេច

ទស្សនាវីដេអូ ៖ https://fb.watch/5sWJnkjXoH/