គ្រាន់តែប៉ុន្មានថ្ងៃដើមខែមិថុនានេះ អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួនជិត២៥០នាក់

គ្រាន់តែប៉ុន្មានថ្ងៃដើមខែមិថុនានេះ អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួនជិត២៥០នាក់