ឃុំចំនួន 30 ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគោលដៅចំនួន 4 នៃខេត្តបាត់ដំបង ត្រូវបានលើកយកមកវាយតម្លៃ…

ឃុំចំនួន 30 ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគោលដៅចំនួន 4 នៃខេត្ត​បាត់ដំបង ត្រូវបានលើកយក​មកវាយតម្លៃ​លើផែនការប្រើប្រាស់​បង្កើនសេដ្ឋកិច្ច​ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង
——————————————————-
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/KTCd-_De0mw
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BattambangTV
👉ប្រភព Video ៖ BattambangTV
👉ផលិតដោយ ៖ BattambangTV
(18.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី