៣៧នាក់ ស្លាប់នៅពេលរថយន្តក្រុងមួយធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកនៅឥណ្ឌា

៣៧នាក់ ស្លាប់នៅពេលរថយន្តក្រុងមួយធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកនៅឥណ្ឌា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/xL-54tQf7yk
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AFP
👉ប្រភព Video ៖ Global News , TeleSUR English , Keralakaumudi News , Hindustan Times , Trend Breaker’s
(17.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere