បុរសប្រពន្ធ៣៩នាក់ និងជាមេគ្រួសារធំបំផុតក្នុងលោកស្លាប់នៅឥណ្ឌា

បុរសប្រពន្ធ៣៩នាក់ និងជាមេគ្រួសារធំបំផុតក្នុងលោកស្លាប់នៅឥណ្ឌា

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ Reuters , Inside Edition
(17.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews