រកឃេីញពលករមកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអូរបីជាន់ក្មុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័កអនុវិទ្យាល័យអូរដំបង១​ ចំនួន៥នាក់ក្នុងចំណមជាច្រេីន នា់មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩

រកឃេីញពលករមកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអូរបីជាន់ក្មុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័កអនុវិទ្យាល័យអូរដំបង១​ ចំនួន៥នាក់ក្នុងចំណមជាច្រេីន
នា់មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩